תקנון

 

תקנון כללי -  מועדון לקוחות" אייזיקס"

ב – "אייזיקס" מועדון הלקוחות מנוהל על ידי חברת "אייזיקס מעדני גורמה בע"מ". (להלן החברה)
משרדי החברה בזכרון יעקב, ת.ד.  363  מיקוד 30900


1.       
מועדון הלקוחות – הצטרפות וקבלה
1.1   למועדון הלקוחות זכאי להצטרף כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים). החברה תהייה רשאית לדחות בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהייה מחוייבת לנמק סירובה וזאת לשיקול דעתה הבלעדי.

1.2החל מחודש 8/2011: לקוח חדש המעוניין להצטרף למועדון הלקוחות יצורף לתקופת ניסיון עד סוף שנת 2020 (בכפוף לתשלום דמי חבר)

1.3אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות "אייזיקס", מוזמן לגשת לאחד מסניפי הרשת ולהירשם בעמדת הרשמה הייעודית לכך או בעמדת שרות לקוחות בסניף, או באתר האינטרנט של "אייזיקס" בכתובת   WWW.10TO10.CO.IL   הלקוח ימלא את פרטיו האישיים ויקבל כרטיס חבר מועדון בצירוף מספר חבר (להלן "הכרטיס") אשר ישלח לביתו בדואר עפ"י הכתובת שמילא בטופס ההצטרפות .

1.4הזכאות לחברות במועדון הלקוחות מתאפשרת לפי סך הקניות המצטברות של הלקוח בכל רבעון: בכדי להיות חבר במועדון על הלקוח לבצע קניות בסכום מצטבר של 6,000 ₪ לכל רבעון (לכל שלושה חודשים). במידה ובמשך שלושה חודשים ברצף (רבעון) סך הקניות החודשיות המצטברות לתקופה זו לא עולה על 6,000 ₪, זכאית הרשת להפסיק את זכאותו לחברות במועדון הלקוחות.


2.       דמי חברות במועדון הלקוחות                                                                                     

  חבר במועדון הלקוחות ישלם דמי חברות בסך  5 ₪ לחודש. דמי החברות ישולמו מראש עבור כל החודשים עד תום השנה הקלנדרית הנוכחית, מרגע הצטרפות החבר למועדון. במידה ויבטל הלקוח את חברותו במועדון, יוחזרו אליו דמי החברות ששילם על החודשים הנותרים מיום פרישתו מהמועדון עד סוף השנה הקלנדרית.  

3.       כרטיס חבר מועדון הלקוחות
3.1   לקוח שיירשם לחברות במועדון הלקוחות יקבל כרטיס אישי, המזהה אותו באופן דיסקרטי. לקבלת הכרטיס הלקוח ישלם דמי פיקדון חד פעמיים – ע"ס 10 ₪. (דמי הפיקדון חלים גם על כל כרטיס נוסף שמבקש החבר למשפחתו). חבר מועדון אשר יבטל את חברותו, יהיה רשאי להחזיר את הכרטיס ולקבל בחזרה 10 ₪ .
3.2   כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. לחבר מועדון שבמשפחתו יותר מנפש אחת, יונפק כרטיס חבר נוסף, על פי בקשתו, על אותו מספר מזהה שלו. מספר הכרטיסים לכל משפחה מוגבל.
3.3   חבר המועדון יודיע מיידית לחברה על מקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו. החברה תנפיק לחבר כרטיס חדש אך תהייה רשאית לחייב את חבר המועדון מהפעם השניה/השלישית ואילך .

4.       הטבות והנחות מועדון הלקוחות (*** לא ניתנות ללקוחות מוסדיים ו/או תאגידים ו/או קבוצות ו/או ארגונים)
4.1   כל חבר מועדון יהנה מהטבות ומהנחות עבור רכישותיו בסניפי רשת "אייזיקס". ההטבות יינתנו ללא יידוע מראש את חבר המועדון בהתאם לשיקול דעתה של החברה ונתונות לשינוי בזמנים שעליהן תחליט החברה. ההנחות יהיו גם קבועות וגם משתנות: אלה הקבועות - עליהן יידע חבר המועדון מראש עם קבלת כרטיס החבר ואלה המשתנות יהיו בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ללא הודעה מוקדמת לחבר המועדון.   

4.2   הנחות המועדון: חבר מועדון יהנה מהנחות מבצעים ומהנחות קבועות:                                                                                                                                                         (הנחות המועדון לא ניתנות ללקוחות מוסדיים ו/או תאגידים ו/או קבוצות ו/או ארגונים)

הנחות מבצעים יינתנו בתוך החנות, על ידי שילוטים בולטים (בשני הסניפים). אלה הנחות משתנות בין המוצרים ומחיריהם ונתונות לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.                               

הנחות קבועות יינתנו לפי הצטברות קניות חודשיות. גובה ההנחה מותנה בגובה סכום הקניות החודשי. חבר מועדון יהיה זכאי לממש את הנחת המועדון הקבועה רק בסוף השנה הקלנדרית. בכל חודש תינתן הנחה על פי גובה הקניה החודשית וזו תיווסף להנחה של החודש שלאחריו וכן הלאה. הצטברות כל ההנחות מסך הקניות החודשיות של אותה שנה תהווה את גובה ההנחה הסופית לחבר המועדון. ההחזרים המצטברים לכל השנה מחושבים בסוף השנה הקלנדרית- חודש דצמבר, וההחזרים נשלחים ללקוחות כשיק / זיכוי בדואר עד 31/3 בכל שנה.

          

** על מנת לצבור הנחות קבועות יש להעביר את כרטיס המועדון בטרם עריכת הקניה .                                                                                                                                              ** לקוח אשר לא העביר כרטיס המועדון במעמד הקנייה יאבד הזכות לצבור את אותה הקניה לסך הקניות.  ** קנייה אשר לא הועבר לה כרטיס מועדון לא ניתן יהיה לצרפה למניין  הקניות החודשיות.

*** ניתן לצבור את הקניות החודשיות לאותו חודש מ-3 סניפי הרשת גם יחד. סניף זכרון/בנימינה/אייזיקס-קצבייה.                                                                                   

 חבר מועדון אשר ירכוש בחודש בין 1,000 ₪ ל – 1,999 ₪, לא יהיה זכאי להנחת המועדון הקבועה.        

א.לקניה חודשית שתסתכם בין    2,000 ₪ ל – 2,999 ₪ -  תינתן הנחה של 2%  מסך הקניה החודשית.                                                                                                                

  ב.לקניה חודשית שתסתכם בין 3,000 ₪ ל – 3,999 ₪ - תינתן הנחה של 3% מסך הקניה החודשית.                                                                                                          

  ג.לקניה חודשית שתסתכם בין 4,000 ₪ והלאה – תינתן הנחה של 4% מסך הקניה החודשית.  

5. קבוצת פנסיונרים:

פנסיונר הינו לקוח אשר ברשותו כרטיס פנסיונר וזכאי לקצבת זיקנה מביטוח לאומי.(עפ"י הגדרת הרשת ).

פנסיונר המבקש להצטרף למועדון הלקוחות יפעל עפ"י הרשום בסעיף 1.3 .בצירוף חובת הצגת כרטיס פנסיונר.

הנחה קבועה -  ק. פנסיונרים: לקוחות בקבוצת פנסיונרים: בקניות חודשיות מצטברות מעל 1,500 ש"ח תינתן הנחה של 4% מסך הקנית החודשיות.


6. מימוש הנחות קבועות: חבר מועדון לקוחות יהיה זכאי למימוש ההנחה הקבועה רק בסוף השנה הקלנדרית. ההנחה תינתן למימוש באופן הבא: הלקוח יקבל שיק לפקודתו בלבד (בהתאם לפרטי השם המדוייק הרשום בכרטיס חברותו במועדון).  ההנחה תינתן אך ורק ללקוח אשר מילא פרטיו באתר הרשת (סעיף 1.3 ) ההחזרים המצטברים לכל השנה מחושבים בסוף השנה הקלנדרית- חודש דצמבר, וההחזרים נשלחים ללקוחות כשיק / זיכוי בדואר עד 31/3 בכל שנה.          יופקו שיקים רק ללקוחות אשר צברו החזר שנתי העולה על  150 ש"ח,לקוח אשר צבר החזר שנתי הנמוך מ- 150 ש"ח יופק לו שובר זיכוי לקניה חוזרת ברשת "אייזיקס".            


6.3   מימוש קופונים : "אייזיקס מעדני גורמה בע"מ" תממש לחברי המועדון קופונים שיציגו בקופה עם תחילת עריכת החשבון, מתנות/מוצרים/הנחות , הכל כפי שיקבע על ידה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהייה צורך במתן הודעה על כך. הקופונים יוצגו באתר הבית באינטרנט של 10TO10 או בעיתונות המקומית. החברה תהייה רשאית לשנות ולעדכן את הקופונים הניתנים על ידה ולרבות לבטלם לחלוטין
6.4   החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע סניפים הכלולים ברשת "אייזיקס" באופן זמני או קבוע.
6.5   מימוש הטבות/הנחות הכרטיס יחול לפני התשלום, עד גמר החשבון – חבר המועדון יציג הכרטיס לקופאית בסניף בתחילת עריכת החשבון או בסופה, אך לא לאחר מתן התשלום בקופה. 
6.6   זיהוי חבר מועדון שלא באמצעות הצגת הכרטיס אלא בבחינת אפשרויות חלופיות, יהייה לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה.
6.7   חבר מועדון הלקוחות יהייה אחראי להתעדכן בנהלי וכללי המועדון, המתעדכן באתר הבית באינטרנט של רשת "אייזיקס" מעת לעת, ועל החברה לא תחול כל אחריות בקשר לכך.


6.8   במקרה שיחולו טעויות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה או באתר האינטרנט מבלי לגרוע מכלליות האמור, יפנה החבר לכתובת המועדון, בצירוף העתק חשבונית הקניה ופירוט הישגיו בכל מקרה של מחלוקת, באמצעות פקס, מכתב, דואר אלקטרוני והחברה תכריע במחלוקת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

6.9   חבר אשר חדל מלרכוש באמצעות הכרטיס במשך תקופה רצופה של 3 חודשים ומעלה או לא מימש את ההטבות שנצברו לטובתו – יאבד את זכותו לקבלתן. איבוד הזכות לקבלת ההטבות/הנחות הינו אוטומטי והחברה תישלח לחבר המועדון הודעה מוקדמת על פקיעת ההטבות שנצברו לטובתו.

6.10            חבר המועדון אינו רשאי להעביר בכל דרך שהיא, לרבות מכירה או העברה ללא תמורה, לצד שלישי את ההטבות/ההנחות /הקופונים שנצברו לטובתו,שכן אלה אינם מהווים או נחשבים לקניינו האישי של החבר.

6.11     "אייזיקס מעדני גורמה בע"מ" תהייה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של מועדון לקוחות "אייזיקס" לצורך הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים.

 

7.       חבר מועדון הלקוחות
7.1  החבר יהייה אחראי לדווח לחברה בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים. החברה לא תהייה אחראית לאי קבלת הטבה/הנחה/דיוור בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. 
7.2   חבר מועדון אשר מבקש להפריד את זכויותיו במסגרת המועדון מזכויות מי מהם מבני משפחתו, עקב פירוק התא המשפחתי, יגיש להנהלת המועדון הודעה בכתב כדלקמן:

7.2.1       הודעה של החבר הראשי (דהיינו מי שרשום במועדון ככזה), בה הוא מודיע על רצונו באופן המצויין בהודעה. במקרה זה יחולקו הזכויות בין החבר הראשי והמצטרף הנוסף על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

7.3  חבר אשר הצטרף למועדון, בעשותו כן מסכים כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ורכישותיו, יוחזק במאגר מידע אחד או יותר של החברה בגינו וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע ........

8.       ביטול חברות במועדון
8.1   החברה תהא רשאית לבטל חברות במועדון במידה והתשלום אשר הועבר לאחד מסניפי הרשת  "אייזיקס" לא כובד על ידי בנקים, חברות אשראי וכד', ו/או במידה והחבר נמצא בהליכים משפטיים עם הרשת.

8.2  והיה חבר מועדון מבקש לפרוש מחברות במועדון, יהא זה זכאי לפרוש ממנו במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון. 

8.3  הודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון על ידי החברה תישלח לחברים כ - 15 ימים מרגע הפסקת הפעילות. עד אז לא יפגעו הזכויות שהוקנו לחבר המועדון במסגרת חברותו.